CONSTRUCT
GARAGE LOCK

Zabezpečenie garážových dverí

Odporúčaná cena:
na otázku

 

BEZPEČIE VÁŠHO AUTA AJ MAJETKU

Construct Garage Lock je spoľahlivý ochranný prostriedok proti násilnému vniknutiu do garáže a odcudzeniu cenných vecí uložených v garáži (auto, bicykel, náradie, záhradná technika...).

Zariadenie je použiteľné primárne na sekčné dvere, ale je možné použiť ho tiež na posuvné dvere, priemyselné, skladacie a vyklápacie.

Ponúkame dva typy zariadení, ktorá sa líšia tým, že z ktorej strany garážových dvier sa zabezpečenie ovláda.

 

ZÁRUKA 5 ROKOV

Na mechanické zabezpečenie Construct Garage Lock poskytujeme predĺženú záruku na 5 rokov. 

Výrobcom mechanického zabezpečenia Construct Garage Lock (ďalej ako „výrobok“) je spoločnosť CONSTRUCT A&D, a.s., IČO: 26 233 177, sídlom Velké Meziříčí, Františkov 220, PSČ 594 01 (ďalej ako „výrobca“), výhradným dovozcom a distribútorom na Slovensku je spoločnosť SAFE systems SK s.r.o., IČO: 36 247 936, sídlom v Nové Mesto nad Váhom, Kuzmányho 446/3, PSČ 915 01.

 

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Ovládanie zabezpečenia Construct Garage Lock je veľmi jednoduché.

Návod na obsluhu si riadne prečítajte, poprípade žiadajte preškolenie v užívaní zabezpečenia od autorizovaného servisu, ktorý Vám zabezpečenie Construct Garage Lock na dvere inštaloval. 

Bude doplnené čo najskôr ...

Bude doplnené čo najskôr ...

 

ZÁMOK S VNÚTORNÝM OVLÁDANÍM

Univerzálny zámok na väčšinu dvier od známych výrobcov v ČR (viď. obrázok vľavo).

2) ZÁMOK S VONKAJŠÍM OVLÁDANÍM

Zámok iba na dvere, ktoré majú silu lamely 40 mm (viď. obrázok vpravo dole).

ZÁRUKA 5 ROKOV

Na mechanické zabezpečenie Construct Garage Lock poskytujeme predĺženú záruku na 5 rokov. 

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Otočením kľúča v zámkovej vložke dôjde k zasunutiu istiaceho čapu do krytky umiestnenej na vodiacej koľajnici dvier.

ISTOTA PRE VAŠU GARÁŽ

Použité materiály vynikajú svojou vysokou odolnosťou proti prekonaniu. Bezpečnostné zatrhávacie skrutky zvyšujú nemožnosť prekonania. Zariadenie odoláva tepelným i chemickým vplyvom, nemení svoje vlastnosti ani po podchladení tekutým dusíkom.

ŠPIČKOVÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA

Zámková vložka je odolná voči deštruktívnym (napr. vytrhnutie jadra vložky, odvŕtaniu, vyhmataniu planžetou...) i nedeštruktívnym metódam (napr. metóda Bump-key). Zámková vložka spĺňa podmienky noriem CSN EN 1303 a ČSN EN 1627 a vyhovuje najvyššej triede bezpečnosti európskych noriem.

 

PLATNOSŤ A ROZSAH ZÁRUKY

Výrobca poskytuje záruku na akosť výrobku po dobu 5 rokov od dátumu predaja. Dátum predaja musí byť uvedený v tomto Záručnom liste. Záruka zahŕňa nárok na výmenu či opravu vád výrobku vzniknutých v dôsledku vád výroby (materiálu či spracovania).

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté chybne prevedenou montážou, alebo montážou neprevedenou presne podľa Postupu montáže, ktorý je súčasťou balenia výrobku. Ďalej sa záruka nevzťahuje na použitie výrobku pre neschválený typ dvier, ako ani za vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku alebo jeho častí, bežným opotrebením výrobku, neodborným zásahom, používaním výrobku v rozpore s jeho určením, živelnou udalosťou či nedodržaním pokynov výrobcu uvedených v Návode na obsluhu.

 

REKLAMÁCIA

Kupujúci je povinný reklamovať výrobok bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však do konca zručnej doby. Zjavné vady výrobku musia byť kupujúcim reklamované neodkladne pri prevzatí výrobku (pri jeho predaji).

Povinnosťou kupujúceho je predložiť pri prípadnej reklamácii výrobku spolu s písomným oznámením o reklamácii Záručný list, 2 ks kľúčov, bezpečnostnú kartu Security Card a výstižný popis vady, pre ktorú je reklamácia uplatňovaná. Popis závady môže byť v prípade potreby rozšírený o fotodokumentáciu. Bez týchto náležitostí nemôže byť reklamácia vybavená. Pri reklamácii výrobku si výrobca vyhradzuje právo kontroly stavu reklamovaného výrobku pred konečným vybavením reklamácie. Prípadné záručné i pozáručné opravy zaisťujú autorizované montážne organizácie či priamo výrobca. 

 

 

UZAMKNUTIE ZARIADENIA

Pre uzamknutie zasuňte kľúč do zámkovej vložky do dorazovej polohy.

Pootočte kľúčom až na doraz v smere hodinových ručičiek o 180 stupňov a kľúč vyberte.

 

ODOMKNUTIE ZARIADENIA

Odomknutie opäť prevedieme obdobným spôsobom – pootočenie o 180 stupňov späť a vybratie kľúča.

POPTEJTE ZABEZPEČENIE PRE VAŠU GARÁŽ

Osobní údaje vložené do tohoto formuláře zpracováváme za účelem oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 1 roku, poté budou automaticky odstraněny. Více informací o ochraně osobních údajů
Odoslať otázku
Pokud nám chcete sdělit svoje připomínky a náměty, napište nám, prosím na adresu [email protected]
Opýtať sa
{&Cookie_text} {&Cookie_link}